بنده مسئولیتی در مقابل اشتباهات یا خرابی هایی که ممکنه پیش بیاد ندارم .
این پست فقط جنبه آموزشی دارد و سوء استفاده های احتمالی از این آموزش بر عهده خود فرد میباشد.